album@sfinp.de
Projekt-Idee:

Schöne Fotos in Perl

Perl und seine Umgebung verändern sich in einem rasanten Tempo. Jeder Anwohner der auch nur ein paar Jahre in der Region wohnt, hat das sicher schon erlebt, sich manchmal gewundert, geärgert oder auch gefreut.

Es kann sogar sein, dass man sich an alte Plätze nur noch schwer erinnert. Hier sollen persönliche Geschichten sichtbar werden, alte Bilder neben neuen stehen, so dass der Wandel sichtbar wird!
Idée du projet:

Sans Frontière - INventaire des Photos

les voisins de Perl savent bien que toute la région est en modification fulgurante. Chaque résident habitant ici depuis quelques années à surement déjà constaté quelques changement, on s'est étonné de temps en temps, été enervé, ou même s'en est réjoui

Il arrive qu'on ne réusisse plus à se souvenir des anciens sites. Ici on veut pouvoir visualiser des histoires personnelles, les anciennes photos oposées aux nouvelles, alors la transformation se manifeste.
Iddi vum Projet:

Sich Freien Iwwert Noperschafts Photoen

Perl an seng Ëmgéigend ännert sech mat enger immenser Vitesse. Jiddereen den och nëmmen e pur Joer hei leeft, huet dat secher schonns gemierkt, sech gewonnert, heinsando geiergert, an vläicht sech och gefreet.

Et kann souguer sinn, dat en sech déi al Platzen net méi kann virstellen. Hei sollen en pur perséinlech Geschichten sichtbar ginn, all Fotoen nieft neien stoen, esou dat en den Wiessel gewuer gitt.